- SEARCH -

==========     [Α]     ==========

ἀγγελική, ἀγγελικόν, angeliki, angelike, aggeliki, angelikon

ἀγέχορος, agechoros

ἀγησίχορος, agisichoros, agesichoros

ἀγχορεύω, anchorevo, anchoreuo

ἀγών, agon, competition, contest

Ἄδωνις, Adonis

Ἀθηνᾶ, Ἀθήνη, Athena, Athene, Athini

ἀθύρω, athyro, athuro

αἴρειν μασχάλην, airein maschalen, airein maschalin

Αἴας, Aias, Ajax

ἀκροβατέω, acrobateo, akrovateo, acrobat

ἀλεξίχορος, alexichoros, aleksichoros

ἀλητήρ, alitir, aleter

ἅλλομαι    hallomai

ἀλώπηξ, alopex, alopiks

ἀλφάβητος, alphabet, alfavitos, alphabetos

ἀλφίτων ἔκχυσις, alphiton ekchysis, alphiton ekchusis, alfiton ekchysis

ἀμείβω, ameivo, ameibo

ἀμφιχορεύω, amfichorevo, amphichoreuo, amfichorevo

ἀμφικέλεμνον, amphikelemnon, amfikelemnon

ἀναχορεύω, anachorevo, anachoreuo

ἀναλακτίζω, analaktizo, analaktizō

ἀναξίχορος, anaxichoros

ἀνάλλομαι, ἅλλομαι, anallomai, hallomai, allomai

ἀναμίξ, anamix

ἀναπάλη, anapale, anapali

ἀνίστημι, anistemi, anistimi

ἀνορχέομαι, anorcheomai

ἄνθεια, antheia

ἄνθεμα, anthema

ἀντιχορεύω, antichorevo, antichoreuo, antichoreyo

ἀντιστοιχέω, antistoicheo

ἀντιστροφή, antistrophe, antistrofi

ἀντορχέομαι, antorcheomai

ἀπόκινος, apokinos, apocinus

ἀπόκρισις, apokrisis

Ἀπόλλων, Apollo, Apollon

ἀποπυδαρίζω, apopydarizo, apopudarizo

ἀπορχέομαι    aporcheomai

ἀπόσεισις, aposeisis

ἀποσκελίσαι, aposkelisai, aposkelisis

ἀποξιφίζω, apoxiphizo, apoksifizo

ἀραβάσσειν, arabassein

ἀρχέχορος, ἀρχίχορος, archechoros, archichoros

ἀρχιβασσάρoς, archibassaros

ἀριστεροστάτης, aristerostates, aristerostatis

αρκτεία, arkteia

ἄρκτος, arktos

ἀρράβαξ, arrabax

Ἄρτεμις, Artemis

ἀρτιχόρευτος, artichoreftos, artichoreutos

ἀσκωλιασμός, askoliasmos

αὐλός, aulos, avlos

ἄφοδος, ἄποδος, aphodos, afodos, apodos

Ἀφροδίτη, Aphrodite, Afroditi

ἀχόρευτος, achoreftos, achoreutos

ἄχορος, achoros

==========     [Β]     ==========

βαβάκτης, babaktes, vavaktis

βαθύλλειος, bathylleios, bathulleios, vathylleios

Βάθυλλος, Bathyllus

βακχεία, baccheia

βακχεύω, ἀναβακχεύω, baccheuo, bakcheuo, vakchevo, anabaccheuo, anabakcheuo, anavakchevo

βακχεύσιμος, baccheusimos, vakchefsimos

βακχική, bacchic, bakchike

βαίνω ἐν ῥυθμῷ, baino en rhythmo, vaino en rythmo, ρυθμός, march, procession

βακχέχορος, bakchechoros, vakchechoros

βακτριασμός, baktriasmos, vaktriasmos

βαλλισμός, ballismos, vallismos

βαλλίζω, ballizo, vallizo

βάρβιτος, barbitos, varvitos

βαρυλλικά, barullika, varyllika

βάσις χορείας, basis choreias

βασσάρα, βασσαρίς, bassara, bassaris, vassaris

βαυκισμός, baukismos, vafkismos

βεμβικιάω, βεμβικίζω, bembikiao, bembikizo, vemvikiao, vemvikizo

βερεκυνθιακή, berekunthiake, berecynthiaca, verekynthiaki

βητάρμων, betarmon, vitarmon

βηταρμός, betarmos, vitarmos

βιβάω, bibao, vivao

βίβασις, bibasis, vivasis

βουκολιασμός, βουκολισμός, boukoliasmos, boukolismos, voukoliasmos, voukolismos

βρικίσματα, brikismata, vrikismata

βρυαλίκτης, βρυαλλίκτης, brualiktes, brualliktes, bryaliktes, vryalliktis, vryaliktis

βρυδαλίχα, βρυαλλίχα, βρυλλίχα, brydalicha, bryallicha, bryllicha, brudalicha, vrydalicha, vryallicha, vryllicha

βυλλίχαι, byllichai, bullichai

βυλλίχης, bylliches, vyllichis

βωμός, bomos, vomos

==========     [Γ]     ==========

γάμος    gamos

γέρανος    geranos

γερανουλκός    geranoulkos

γίγγρας    Gingras

γλαῦξ    glaux

γραμμή    gramme    grammi

γρυλλισμός    gryllismos    grullismos

Γυμνοπαιδία    Γυμνοπαιδίαι    Gymnopaidia    Gymnopaidiai    Gymnopedia    Gymnopaedia

Γυμνοπαιδική    gymnopaidiki    gymnopaedic    gymnopaidike    gumnopaidikē

γυμνὸς    gymnos

Γύπων    gypon    gupon

==========     [Δ]     ==========

δάκτυλοι    daktyloi    daktylos    daktulos    dactylus

δείνος    deinos

δείξις    deixis    deiksis

δευτεροστάτης    deuterostates    defterostatis

δεξιοστάτης    dexiostates    dexiostatis

δεξιόστοιχος    dexiostoichos

Δηλιάδες    Deliades

διάνευμα    dianeuma    dianevma

διαποδισμός    diapodismos

διαρρικνοῦσθαι    diarrhiknousthai    diarhiknoomai    diarrhiknoomai

διαστρέφω    diastrepho    diastrefo

διχορία    dichoria

διδασκαλεῖον    didaskaleion

διδάσκαλος    didaskalos

δίνη    dine    dini

δινέω    dineo    dineuo    dinevo

Διόνυσος, Βάκχος, Dionysos, Dionysus, Bacchus

διορχέομαι, diorcheomai

διπλή    diple    dipli

διποδία    dipodia

διποδιάζω    dipodiazo

διποδισμός    dipodismos

διθύραμβος    dithyramb    dithyramvos

δροίτη    δρύτη    droite    drite    drute    driti

Δύμαιναι    Dymaenae

==========     [Ε]     ==========

ἐγερσίχορος, egersichoros

ἐγκατακρούω, enkatakrouo, egkatakroyo

ἐγχορεύω, enchoreuo, egchorevo, egchoreyo

ἑκατερίδες    hekaterides

ἐκκυβιστάω, ekkybistao, ekkubistao

ἐκλάκτισμα, ἐκλακτισμός, ἐκλακτίζω, eklaktisma, eklaktismos, eklaktizo

ἔκνευσις    ekneusis    eknefsis

ἐκπηδάω    ekpedao    ekpidao

ἐκπήδησις ἐν ὕψει, ekpedesis en hypsei, ekpidisis en ypsei

ἐκχορεύω, ekchoreuo

ἑλίσσω    helisso

ἕλκω    ἑλκύω    helko    helkyo

ἑλιγμός    heligmos

ἔμβασις    embasis    emvasis

ἐμβόλιμον    embolimon    emvolimon

ἐμμέλεια    emmeleia

ἐναθύρω    enathyro    enathuro

ἔνδυμα    endyma

ἐνόπλιος    enoplios

ἐνορχέομαι    enorcheomai

ἐξανίστημι exanistemi, exanistēmi, exanistimi

ἐξάρχων    ἔξαρχος    exarchon    exarchos

ἔξοδος    exodos    eksodos

ἐξορχέομαι, exorcheomai, eksorcheomai

ἐπ᾽ ὤμῳ    ep’ omo

ἐπαγκωνισμός    epankonismos    epagkonismos    epanconismus

ἐπὶ καρπῷ χειρός    epi karpo cheiros

ἐπιβήματα    epibemata    epivimata

ἐπιζεφύριος, epizephyrios, epizefyrios

ἐπιχορέω    ἐπιχορεύω    epichoreo    epichoreuo    epichorevo

ἐπικρήδιος    epikredios    epikridios

ἐπικτυπέω    epiktypeo

ἐπικύπτω    epikypto    epikupto

ἐπιλήνιος    epilenios    epilinios

ἐπιπάροδος    epiparodos

ἐπιρρώομαι    epirroomai

ἐπισπονδορχηστής    epispondorchestes    epispondorchistis

ἐπίφαλλος    epiphallos

ἐπορχέομαι    eporcheomai

ἐσχάρινθον    escharinthon

ἔσχατος    eschatos

εὐχόρευτος    euchoreutos

εὔχορος    euchoros

εὐρύχορος    eurychoros    euruchoros

==========     [Ζ]     ==========

Ζεύς, Zeus, Zeys

ζυγός, ζυγόν, zygos, zugos, zygon, zugon

==========     [Η]     ==========

ἡγεμών χορού    hegemon chorou    igemon chorou

ἡγέχορος    hegechoros    igechoros

ἡγησίχορος    hegesichoros    igisichoros

ἡδύκωμος    hedykomos    idykomos

ἡμιχόριον    hemichorion

Ἡρακλῆς    Heracles    Iraklis    Hercules

==========     [Θ]     ==========

θερμαυστρίζω    θερμαυστρίζω    thermaustrizo    thermastrizo 

θερμαυστρίς    θερμαστρίς    thermaustris    thermastris    thermafstris

Θεσσαλία    Thessaly    Thessalia

θιάζω, thiazo

θίασος    thiasos

θιασῶτης, θειασῶτης, thiasotes, thiasotis

θρονισμός, θρόνωσις, thronismos, thronosis

θρώσκω    throsko

θυροκοπικόν    thyrokopikon, thurokopikon

θύρσος    thyrsus    thyrsus

==========     [Ι]     ==========

ἰάκχα    ἴακχος    iakcha    iakchos

ἰαμβική    iambic    iambike    iamviki

ἰάπτω ὄρχημα    iapto orchema    iapto orchima

ἴγδις    ἴγδη    ἴγδισμα    igdis    igde    igdisma

ἱεράκιον    hierakion

ιζως    izos

ἴθυμβος    ithymbos    ithumbos    ithymvos

ἰθύφαλλος    ithyphallos    ithuphallos    ithyfallos

Ἱπποκλείδης    Hippokleides

ἵππος    hippos

ἵστημι    histemi    istimi

==========     [Κ]     ==========

καλαβίς    καλλαβίς    kalabis    kallabis    callabides    kalavis    kallavis

καλαθίσκος    καλαθισμός    kalathiskos    calathiscus    kalathismos

καλεσίχορος    kalesichoros

καλλιβάντες    kallibantes    kallivantes

καλλίνικος    καλλίνικον    kallinikos    kallinikon

Καλλίχορον    Kallichoron    Callichorum

καλλίχορος, kallichoros

κάμπτω, kampto

καπρία, kapria

καρπαία, κάρπεα, karpeia, karpaia, karpea, carpaea

καρυατίζω, caryatizo, karuatizo

καρυάτις, caryatis, caryatic, karyatis, karuatis

καταχορεύω, καταχόρευσις, katachorevo, katachoreuo, katachoreusis, katachorefsis

κατακυβιστάω, katakyvistao, katakubistao

καταφέρω, kataphero, katafero

καθίστημι πόδα, kathistimi poda, kathistemi poda

κακόχορος, kakochoros

κατορχέομαι    katorcheomai

κελευστής    keleustes    kelefstis

κερνοφόρος    kernophoros    cernophorus    kernoforos

κεχορευκώς    kechoreukos

κιγκλοβάτης    kinklobates    kinklobatas    kigklovatis

κίδαρις    kidaris

κιθάρα    kithara

κινέω πόδα    kineo poda

κινέω    kineo

κίνημα    κίνησις    kinema    kinima    kinesis    kinisis

Κινησίας, Cinesias

κισσός    kissos

κλώπεια    klopeia

κνισμός    knismos

κολαβρισμός    καλαβρισμός    kolabrismos    colabrismus    kolavrismos    kalabrismos    calabrismus

κολία    κῶλα    κολέα    kolia    kola    kolea

κολιάσαι    koliasai

κόμπος, εὔκομπος, kompos, eukompos

κονίσαλος    konisalos

κορδακισμός    kordakismos

κορδακίζω    kordakizo

κόρδαξ    kordax, cordax

κορδαξία    kordaxia

Κορύβαντες    Korybantes    Corybantes

κορυθαλίστριαι    κορυθαλλίστριαι    korythalistriai    korythallistriai     koruthalistriai    koruthallistriai

κορυφαῖος, coryphaeus, koryphaios, koryfaios

κόσμου ἐκπύρωσις    kosmou ekpyrosis    kosmou ekpurosis    kosmou ekpyrōsis

Κουρῆται, Curetes

κουρητισμός    kouretismos

κρασπεδίτης    kraspedites    kraspeditis

κρέμβαλα    krembala    kremvala

κρητικόν    kretikon    kritikon

κρίνον    krinon

κρόταλα    krotala

κρότος ποδών    krotos podon

κρότος    krotos

κρούω πόδα    krouo poda

κρουσίθυρον    krousithyron    krousithuron

κτύπος ποδών    ktypos podon    ktupos podon

κυβιστάω    kyvistao    kybistao    kubistao

κυβίστησις    kybistesis    kubistesis

κυβιστητήρ    kyvistitir    kybisteter    kubisteter

κύκλια, κύκλα, kyklia, kykla

κυκλέω, κυκλώω, kykleo, kykloo, kukleo, kukloo

κυκλιοδιδάσκαλος    kykliodidaskalos

κύκλιος χορός    kyklios choros

κυκλοσοβέω πόδα    kyklosobeo poda    kyklosoveo poda    kuklosobeo poda

κύμβαλα, cymbals

κωμαστής    komastes    komastis

κωμαστική    komastike    komastiki

κωμάζω    komazo

κώμος    komos, comos

==========     [Λ]     ========== 

Λακωνία    Λακεδαίμων    Laconia    Lacedaemon

λαιοστάτης    laiostates

λακτίζω    laktizo

λακωνιστής    lakonistes    lakonistis

λαμπάς    δαΐς    lampas    dais

λαυροστάτης, laurostates

λειαίνω χορόν, λεαίνω χορόν, leiaino choron, leaino choron

λέων, leon

ληκεῖν, likein, lekein

λίκνον, liknon

λομβρότερον, λαμπρότερον, lombroteron, lomvroteron, lamproteron

λυγισμός, λύγισμα, λυγιστικόν, λυγίζω, lygismos, lygisma, lygistikon, lygizo, lugizo

λυδίζω, lydizo

λύκος περὶ φρέαρ χορεύει, lykos peri phrear chorebei, lykos peri frear chorevei

λύρα, lyre, lyra

==========     [Μ]     ==========

μαγωδία, μαγωδή, magodia, magoide

μαγωδός, magodos

μακτρισμός, μακτήρ, μακτριστής, maktrismos, mactrismus, makter, maktir, maktristes

μαρμαρυγή ποδών, marmaryge podon, marmaruge podon, marmarygi podon

μηδέν πρὸς τὴν χορδήν, meden pros ten chorden, miden pros tin chordin

μείγνυμι ὄρχημα, meignymi orchema, meignumi orchema, meignymi orchima

μέλπω, melpo

Μηριόνης, Meriones, Mirionis

μέμφις, Memphis, memfis

μεσόχορος, mesochoros

μεταμέλπομαι, metamelpomai

μετάστασις, metastasis

μέτρον, metron

μιμητική, mimetike, mimitiki

μήνες, mines

μολοσσική, molossike, molossiki

μολπή, molpi

μολπῆτις, μολπᾶτις, molpitis, molpetis, molpatis

μογγάς, mongas

μορφασμός, morphasmos, morphasmus, morfasmos

μόθων, mothon

Μοῦσαι, Muses, Mousai, Moysai

==========     [Ν]     ==========

Νηρηίδαι, Nereids, Niriidai

Νιβατισμός, nivatismos, nibatismos, nibatismus, nibadismos

Νίκη, Nike, Niki

νικητήριος, nikitirios

νόμος, nomos

νυκτιχόρευτος, nyktichoreutos, nuktichoreutos, nyktichoreftos

Νύμφαι, Nymphs, Νymphē, Νymfai

νῦν τ’ ἦνθες ἐς χορόν, νῦν τ’ ἔπραδες, nyn t’ inthes es choron nyn t’ eprades

νύσια ὀρχήματα, nysia orchemata, nysia orchimata

==========     [Ξ]     ==========

ξιφισμός, ξίφισμα, xiphismos, xiphismus, xifismos, xiphisma, xifisma, ksifismos, ksifisma

ξιφίζω, xiphizo, xifizo, ksifizo

ξίφος, xiphos, xifos, ksifos

ξύλου παράληψις, xylou paralipsis, xulou paralepsis, ksilou paralipsis

==========     [Ο]     ==========

ὁμόχορος, homochoros, omochoros

ὁμόστοιχος, homostoichos, omostoichos

ὁπλορχηστής, hoplorchestes, oplorchistis

ὁρμαθός, hormathos

ὅρμος, hormos, ormos

οἶνος, oinos

ὄκλασμα, oklasma

οκλάζω, oklazo

ὄργια, orgia

ὄρχημα, orchema, orchima

ὀρχηματικός, orchematikos, orchimatikos

ὀρχέω, orcheo

ὀρχέομαι ποσί, orcheomai posi

ὀρχέομαι, orcheomai

ὄρχησις, orchesis, orchisis

ὀρχησμός, ὀρχηθμός, orchesmos, orchismos, orchethmos, orchithmos

ὀρχηστήρ    orchester    orchistir

ὀρχηστής, orchestes, orchistis

ὀρχηστική, orchestike, orchistiki, orchestic

ὀρχηστοδιδάσκαλος, orchestodidaskalos, orchistodidaskalos

ὀρχηστομανέω, orchestomaneo, orchistomaneo

ὀρχηστοπαλάριος, orchestopalarios, orchistopalarios

ὀρχηστοπάλη, orchestopale, orchistopali

ὀρχήστρα, orchestra, orchistra

ὀρχήστρια, orchestria, orchistria

ὀρχηστρικός, orchestrikos, orchistrikos

ὀρχήστριον, orchestrion, orchistrion

ὀρχηστρίς, ὀρχηστριάς, orchestris, orchistris, orchestrias

ὀρχηστύς, orchestys, orchistys

ὄργανον, organon

ὀργιάζω, ὀργιάζομαι, orgiazo, orgiazomai

ὀρσίτης, orsites, orsitis

οὔθαρα, οὐθάρα, outhara

==========     [Π]     ==========

παιάν, paean

παίγνιον, paignion

παίζω, paizo

παλάμη, palami

Πάν, Pan

παννυχίς, pannychis

παντομίμος, pantomimos

παραβαίνω, parabaino, paravaino

παραβῆναι τά τέτταρα, parabenai ta tettara

παραχορήγημα, parachoregema, parachorigima

παραλλαγή, parallage, parallagi

παραστάτης, parastates, parastatis

παρενσαλεύω, parensaleuo, parensalevo

πάροδος, parodos

παρορχέομαι, parorcheomai

παρθένιον, παρθένειον, parthenion, partheneion, parthenia, partheneia

παρθένος, parthenos

πηδάω, pedao, pidao

περιαγωγή, periagoge, periagogi

περιχορεύω, perichoreuo, perichorevo

περιχορίζω, perichorizo

περιδινέω, peridineo

περιορχέομαι, periorcheomai

Περσεφόνη, Persephone, Persefoni

περσική, περσικόν, persike, persiki, persikon

πινακίς, pinakis

ποδίκρα, podikra

ποδισμός, podismos

ποδοκτύπη, podoktype, podoktupe, podoktypi

ποδός διαρριφά, podos diarrhipha

ποιητὴς χορῶν, poietes choron, poiitis choron

ποίφυγμα, poiphygma, poiphugma, poifygma

πολεμική, πολεμικόν, polemike, polemiki, polemikon

ποσσίκροτος, possikrotos

Πρατίνας, Pratinas

προχορεύω, prochoreuo, prochorevo

προορχέομαι, proorcheomai

προορχηστήρ, proorchester, proorchistir

προποδέω, propodeo

προσάγω χορόν, prosago choron

προσχορεύω, proschoreuo, proschorevo

πρόσχορος, proschoros

προσκιγκλίζω, proskinklizo

προσόδιον, prosodion

προσορχέομαι, prosorcheomai

Πρωτεύς, Proteus

πρωτόχορος, protochoros

πρωτοστάτης, protostates, protostatis

πρύλις, prylis, prulis

πτήσσω, ptesso, ptisso

Πυλάδης, Pylades

πυρρίχη, pyrrhic, purriche, pyrrichi

Πύρρος, Νεοπτόλεμος, Pyrrhus, Pyrrhos, Pyrros, Neoptolemus, Neoptolemos

πυρριχιστικός, pyrrhichistikos, purrichistikos, pirrichistikos

πυρριχίζω, pyrrichizo, purrichizo

πυρρίχιος, pyrrichios, purrichios

πυρριχιστής, pyrrichistes, pyrrichistis

Πύρριχος, Pyrrichos

==========     [Ρ]     ==========

ρακτήριον, raktirion, rhakterion

ῥαβάσσω, ravasso, rhabasso, arrabasso, arravasso

ρικνούσθαι, riknousthai, rhiknousthai

ῥήσσω, ῥάσσω, risso, rhesso, rasso, rhasso

==========     [Σ]     ==========

σάλμοξις, salmoxis

σαρσίτειος, θαρσίτειος, sarsiteios, tharsiteios

Σάτυρος, Satyr

σαυλόομαι, sauloomai, savloomai

σαυλοπρωκτιάω, sauloproktiao, savloproktiao

σαῦλος, saulos, savlos

σιχθαρίς, sichtharis

σικελίζω, sikelizo

σίκιννις, sikinnis, sicinnis

σικιννοτύρβη, sikinnotyrvi, sikinnotyrbe, sikinnoturbe

σκαιωρία, skaioria

σκαίρω, skairo

σκέλος ῥίπτειν, skelos rhiptein

σκινδάρειος, σκινδάριος, skindareios, skindarios

σκιφίζω, skiphizo

σκιρτάω, skirtao

σκόπευμα, skopeuma

σκοπός, skopos

σκώψ, skops

σοβάς, sobas, sovas

Σοφοκλῆς, Sophocles, Sofoklis

στάσις, stasis

στέφανος, stephanos, stefanos

στησίχορος, stesichoros, stisichoros

στοιχεία, stoicheia

στοίχος, στοῖχος, stoichos

στρέφω, strepho

στροβέω, strobeo, strove

στρόβιλος, strobilus, strobilus, strovilos

στροφή, strophe, strofi

συγχορεύω, synchoreuo, sunchoreuo, synchorevo, sygchoreyo

συγχορευτής, synchoreutes, sunchoreutes, sygchoreftis

σύγχορος    synchoros    sunchoros    sygchoros

συγκαταχορεύω    synkatachorevo    sunkatachoreuo

συγκωμάζω    synkomazo    sygkomazo

συνάπτω χείραν, synapto cheiran, sunapto cheiran

συνορχέομαι    synorcheomai    sunorcheomai

σῦριγξ    syrinx    syrigks

συρτός, σύρτης, syrtos, syrtes, surtos, surtes, syrtis

σφαῖρα, sphaira, sfaira

σχεδισμός, schedismos

σχήμα, schema, schima

σχηματισμός, schematismos, schimatismos

σχίσμα, schism

σχιστάς ἕλκειν, schistas helkein

==========     [Τ]     ==========

ταπείνωσις, tapeinosis

τάξις, taxis, taksis

Τελεσίας, Τελέσιος, Telesias, Telesios

τελεσιάς, telesias

Τερψιχόρη, Terpsichore, Terpsichori

τερψίχορος, terpsichoros

τετράγωνος χορός, tetragonos choros

τετράκωμος, tetrakomos

τίναγμα, tinagma

τινάσσω, tinasso

τρέχω, trecho

τριχορία, trichoria

τρίπους, tripous

τριτογένεια, tritogeneia

τριτοστάτης, tritostates, tritostatis

τύμπανον, tympanon

τυπῶντες, typontes, tupontes

τυρβασία, tyrvasia, tyrbasia, turbasia

τύρβη, tyrvi, tyrbe, turbe

==========     [Υ]     ==========

ὑαλκάδαι, hyalkadai, hualkadai

ὕπειξις, hypeixis, ypeiksis

ὑπόδημα, hypodema, ypodima            

ὑποδιδάσκαλος, hypodidaskalos, ypodidaskalos

ὑπογύπων, hypogypon, hupogupon, ypogypon

ὑπόδημα, hypodema, ypodima

ὑποδιδάσκαλος, hypodidaskalos, ypodidaskalos

ὑπόρχημα, hyporchema, yporchima

ὑπορχηματική, hyporchematic, hyporchematica, yporchimatiki

ὑπορχέομαι, ὑπωρχοῦμαι, hyporcheomai, hyporchoumai, huporcheomai, yporcheomai

ὑπότρομα, hypotroma

ὑπτιασμός, hyptiasmos, huptiasmos, yptiasmos

==========     [Φ]     ==========

φαλλικόν, phallikon, fallikon

φατιρίς, phatiris

φιλοχορευτής, philochoreutes, filochoreftis

φιλόχορος, philochoros, philochorus

φιλόψιλος, philopsilos, filopsilos

φιλορχήμων, philorchemon, filorchimon

φιλόρχηστος, φιλορχηστής, philorchestos, philorchestes, filorchistis

φορά, phora, fora

φόρμιγξ, phorminx, formigks

φουλίδερ, foulider, phoulider

Φρύγιος, Phrygian

φωλεόν, pholeon

==========     [Χ]     ==========

Χάρητες, Charites

χεὶρ καταπρηνής, χεὶρ καταπρανής, heir kataprenes, cheir katapranes, cheir kataprinis, cheir katapranis

χεὶρ σιμή, cheir sime, cheir simi

χειροκαλαθίσκος, cheirokalathiskos

χειρονομέω, cheironomeo

χειρονομία, cheironomia

χειρονόμος, cheironomos

χειρόσοφος, cheirosophos, cheirosofos

χιτωνέας, chitoneas

χοραύλης, choraules

χορηγείον, χοραγείον, χοραγίον, χορήγιον, choregeion, chorageion, choragion, choregion

χορήγημα, choregema, chorigima

χορηγέω, choregeo, chorigeo

χορηγέτης, χοραγέτας, choregetes, chorigetis, choragetas

χορηγία, choregia, chorigia

χορηγός, χοραγός, choregos, choragus, chorigos, choragus, choragus, choragos

χορεία, choreia

χορείαν ἐξελίσσω, choreian exelisso, choreian, ekselisso

χορείαν ὀργιάζω, choreian orgiazo

χορεῑος, choreios

χορήστρια, chorestria, choristria

χόρευμα, choreuma, chorevma

χορεύω, choreuo, chorevo

χορεύς, choreus, chorefs

χόρευσις, choreusis, chorefsis

χορευτής, choreutes, choreftis

χορευτικός, choreutikos, choreftikos

χορικός, chorikos

χορίτις, choritis

χοροβατία chorobatia

χοροδέκτης, chorodektes, chorodektis

χοροδιδάσκαλος, chorodidaskalos

χοροήθης, choroethes, choroithis

χοροιμανία, choroimania

χοροιθαλής, choroithales, choroithalis

χοροιτυπέω, choroitypeo, choroitupeo

χοροιτυπία, choroitypia

χοροιτύπος, χορότυπος, choroitypos, choroitupos, chorotupos, chorotypos

χοροκιθαρεύς, χοροκιθαριστής, chorokithareus, chorokitharefs, chorokitharistes, chorokitharistis

χοροκτόνος    choroktonos

χορολέκτης    chorolektes    chorolektis

χορομανής    choromanes    choromanis

χορόν ἄγω    choron ago

χορόν ἀνάγω    choron anago

χορόν ἅπτω choron hapto, choron apto

χορόν ἀρτίζω    choron artizo

χορόν ἀρτύνω    choron artyno    choron artuno

χορόν ἀσκέω    choron askeo

χορόν ἀθροίζω    χορόν ἁθροίζω    choron athroizo    choron hathroizo

χορόν δίδωμι    choron didomi

χορόν ἐμποιέω    choron empoieo

χορόν ἑλίσσω    choron helisso

χορόν ἡνιοχεύω    choron heniocheuo, choron iniochevo

χορόν ἵστημι    choron histemi, choron istimi

χορόν κατάρχω    χοροῡ κατάρχω, choron katarcho, chorou katarcho

χορόν λαμβάνω    choron lambano, choron lamvano

χορόν πέμπω    choron pempo

χορόν πλέκω    χορόν ὑφαίνω, choron pleko, choron hyphaino, choron yfaino

χορόν ρώομαι    choron roomai    choron rhoomai

χορόνικος    choronikos

χοροπαίγμων    χοροπαίκτης    choropaigmon    choropaiktes    choropaiktis

χοροφειλέτης    choropheletes    chorophiletis

χοροπλεκής    choroplekes    choroplekis

χοροποιία    choropoiia

χοροποιός    choropoios

χοροψάλτης, choropsaltes, choropsaltis

χορός παίδων, choros paidon

χορός, choros, chorus

χοροστάς, chorostas

χοροστασία, chorostasia

χοροστατέω, chorostateo

χοροστάτης, chorostates, chorostatis

χοροτερπής, choroterpis, choroterpes

χορώ ἀμφιβάλλω, choroi amphiballo, choro amfivallo

χορώ ἐπέρχομαι, choroi eperchomai, choro eperchomai

χορῷ καλός, choroi kalos, choro kalos

χορώ συνεπηχέω, choroi synepecheo, choroi sunepecheo, choro synepicheo

χορώ συνέρχομαι, choroi sunerchomai, choro synerchomai

χορῳδία, choroidia, chorodia

χρεῶν ἀποκοπὴ, chreon apokope, chreon apokopi

==========     [Ψ]     ==========

ψίλακερ, psilaker

ψιλή ὄρχησις, psile orchesis, psili orchisis

ψιλεύς, psileus

==========     [Ω]     ==========

ὠσχοφορικός    oschophorikos    oschoforikos    oschophoricus